Privacy Policy

Inleiding,

DutchBasecamp, gevestigd aan Koningin Wilhelminaplein 1, te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. We beschrijven hier onze praktijken met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van personen die onze website bezoeken, of anderszins persoonsgegevens met ons gedeeld (samen: ‘ Gebruikers ‘).

Contactgegevens:

www.dutchbasecamp.org
TNW West, Koningin Wilhelminaplein 1
1062 HG Amsterdam
+31 6 51 73 50 69

Emilie Verbunt is de functionaris gegevensbescherming van DutchBasecamp zij is te bereiken via info@dutchbasecamp.org

 

Redenen voor gegevensverzameling

Het verwerken van je persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan je identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ‘ Persoonsgegevens ‘) is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij met jou zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan jou, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer je gebruik maakt van de Site, geef je toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in deze Privacy statement.

We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

 

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (‘ Niet-persoonsgegevens ‘). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.

DutchBasecamp verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer (zakelijk of anderszins als je een ander email adres aan ons verstrekt)
 • E-mailadres (zakelijk of anderszins als je een ander email adres aan ons verstrekt)


Naast je naam, telefoonnummer en e-mail adres, verwerken we in sommige gevallen ook aanvullende gegevens over jouw bedrijf of het bedrijf waar je bij werkt, geen gegevens over jou als persoon. We verwerken de gegevens die je aan ons verstrekt naar aanleiding van een intake of een gesprek waarin we een samenwerking in enige vorm verkennen of naar aanleiding van een van onze diensten waar je gebruikt van maakt, zoals een Masterclass of Bootcamp.

Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning.

 

Hoe ontvangen we informatie over jou?

Samengevat ontvangen wij je persoonsgegevens uit deze 3 verschillende bronnen:

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

 

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden zonder jouw instemming, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. DutchBasecamp verwerkt jouw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van algemene updates via mail op relevante momenten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld wanneer er een mogelijkheid is om deel te nemen aan een specifiek voor jou interessante reis of event.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • DutchBasecamp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.


Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, kunnen we ook Persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers (online tools die wij gebruiken), die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden:

 • Het hosten en beheren van onze Site;
 • Het opslaan, verwerken en analyseren van persoons- en vooral bedrijfsgegevens middels o.a. emailservices, CRM tooling, online beveiliging, event en projectmanagement tools, marketingactiviteiten en boekhoudingservices;


We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

Gebruikersrechten

Je kunt:

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt en toegang tot jouw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van jouw in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
 6. Ons verzoeken het verwerken van je persoonsgegevens te beperken.
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.


Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als je een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (‘FG’): Isabel Brouwer info@dutchbasecamp.org.

 

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 1. ‘Sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
 2. ‘Permanente cookies ‘ die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
 3. ‘Cookies van derden‘ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

 

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google .

 

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de meest up to date beveiligingstools om onze online accounts en computers te beschermen herzien continue onze juridische en bedrijfsprocedures en lichten expliciet en uitgebreid onze medewerkers in en leiden ze op met betrekking tot gegevensbescherming, om de veiligheid van gebruikersgegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen, om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met deze privacy statement.

Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

 

Overdracht van gegevens buiten de EER

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

 

Marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze lijst.

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

 

Zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo’n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

 

Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@dutchbasecamp.org .

 

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@dutchbasecamp.org